logo van de stichting
Hoofdpagina | MAHLER STICHTINGENxxxxx | Jaarverslagen normaal lettertype groter lettertype grootste lettertype

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012  Jaarverslag 2011  Jaarverslag 2010  Jaarverslag 2009 
Jaarverslag 2008  Jaarverslag 2007  Jaarverslag 2006  Jaarverslag 2005 
Jaarverslag 2004  Jaarverslag 2003  Jaarverslag 2002  Jaarverslag 2001 
Jaarverslag 2000 

 

Jaarverslag 2012

 


Jaarverslag Gustav Mahler Stichting Nederland 2012


 


Donateurs


De Gustav Mahler Stichting Nederland had begin 2012 totaal 228 donateurs en eind 2012 totaal 230 donateurs. Hiervan zijn er tien voor het leven, zestien van buiten Nederland en elf instituten. Deze categorieën zijn gedeeltelijk overlappend. Er zijn 24 donateurs bijgekomen en 22 donateurs hebben hun bijdrage beëindigd. Er werden negen gratis abonnementen op het Mahler Nieuws verstrekt.


Bestuur


Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit zes personen: mevr. dr. E.A. (Eveline) Nikkels (voorzitter) en de heren drs. G. J. (Govert) Bach (vicevoorzitter, PR), drs. C.H. (Kees) Boon (penningmeester), drs. L. (Louis) Ekstein (secretaris), drs. F.A. (Freddy) van Maurik (Mahler Nieuws) en dr. F.W. (Frits) Zwart (Nederlands Muziek Instituut NMI).


Mahler Nieuws


Er is twee maal een dubbelnummer van het Mahler Nieuws uitgebracht.


Boek


Het boek Mahler in Nederland, uitgegeven door de Gustav Mahler Stichting Nederland, is op 10 januari 2012 in het Nederlands Muziek Instituut gepresenteerd. Het boek is aan alle donateurs van de GMSN gestuurd en is ook aan nieuwe donateurs als welkomstgeschenk aangeboden. De oplage is nu uitgeput; er komt geen herdruk.


CD


Ook is in 2012 een CD uitgebracht: de zevende symfonie van Gustav Mahler, gespeeld door het Concertgebouw Orkest o.l.v. Eduard van Beinum.


In 2012 is bijzondere aandacht aan de PR gegeven. Zo is de lang verwachte wervingsfolder uitgekomen. Aan de uitgaven van genoemd boek en CD is uitgebreid aandacht gegeven door de media. Ook is de GMSN begonnen met activiteiten op de sociale media: we hebben een Twitter account, http://www.twitter.com/GMSNL of @GMSNL, zijn aanwezig op Facebook 'Gustav Mahler Stichting Nederland' en ook het forum http://www.gustavmahlerstichting.nl/forum is weer geactiveerd. Er is acht maal een Mahler Nieuwsflits Maihler via e-mail verzonden.


Mahlerdagen


In het verslagjaar 2012 werden enkele succesvolle bijeenkomsten voor donateurs van de GMSN georganiseerd, de Mahlerdagen.


Op 30 mei konden 30 donateurs een repetitie bijwonen van Das klagende Lied in het Muziek Centrum van de Omroep in Hilversum. Voor een aantal donateurs was dit een eerste kennismaking met een orkestrepetitie. Zij vonden het een prachtige ervaring.


Op 1 juni werd in het Van Gogh museum een Mahlermiddag gehouden met als thema het symbolisme in de muziek en in de schilderkunst. Deze bijeenkomst sloot aan bij de tentoonstelling "Dreams of Nature" in het museum. Conservator Edwin Becker gaf in een lezing verbanden aan tussen de diverse schilderijen, schilders en schildersgroepen met muziekwerken en componisten uit dezelfde tijd. Govert Jan Bach belichtte het lijden en de jeugd vol tegenslagen van Gustav Mahler. Eveline Nikkels ging in op Das klagende Lied. Gelardeerd met een aantal korte muziekfragmenten illustreerde zij het sprookje in drie delen, waarin zij o.a. de Leitmotieven bij de rollen aanstipte. In de avond werd het concert in de serie De vrijdag van Vredenburg bezocht, waar Das Klagende Lied werd gespeeld.


Op 24 november jl. gaf Erik Menkveld in Centrum De Roos in Amsterdam een lezing voor de Gustav Mahler Stichting naar aanleiding van zijn boek Het Grote Zwijgen, een historische roman over de vriendschap tussen de componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen en het muziekleven in Amsterdam aan het begin van de twintigste eeuw. Deze lezing werd door circa twintig Mahlerianen bijgewoond en werd zeer gewaardeerd.


Bestuursvergaderingen


In het verslagjaar 2012 is het bestuur vijf maal bijeen geweest, op 27 januari, 16 maart, 19 april, 22 juni en 21 september, waarvan vier maal bij het NMI en eenmaal in Elst.


In de bestuursvergadering van 27 januari wordt de logistiek voor de verspreiding van boek en CD besproken en vastgesteld. Er wordt gekeken naar kansen voor Mahlerdagen. Het functioneren van de redactie vormt onderwerp van bespreking. Het bestuur wil dat de GMSN ook actief wordt op de sociale media. Het ontwerp van de PR folder is gereed en kan naar de drukker. De begroting voor 2012 wordt vastgesteld. De voorlopige exploitatierekening over 2011 en de balans worden aan de kascontrolecommissie aangeboden. Een opdracht hiertoe aan deze commissie wordt vastgesteld.


In de vergadering van 16 maart is uitgebreid stil gestaan bij de redactie en het Mahler Nieuws. Er wordt meegedeeld dat de heren Eijkelenboom, de Vries en van Zwol uit de redactie van het Mahler Nieuws treden. Besloten wordt om het Mahler Nieuws van A4 naar A5 formaat te brengen. Ook wordt besloten omwille van de binding met de donateurs de verschijningsfrequentie van het Mahler Nieuws weer te brengen van drie maal per jaar naar vier maal per jaar. Er wordt gesproken over de rechten van de Mahler foto's door De Booy. Het rapport van de kascontrolecommissie wordt besproken, waarna de exploitatierekening over 2011 wordt vastgesteld, evenals de balans.


In de vergadering van 19 april is gesproken over het functioneren van het bestuur en de gang van zaken rondom het uitbrengen van de CD Mahler 7. Er is begonnen met de aanzet tot een beleidsplan voor de komende vier jaar. Ten slotte is gesproken over de organisatie van Mahlerdagen op 30 mei en 1 juni rondom Das klagende Lied.


Op 22 juni is aandacht besteed aan het functioneren van de redactie en het Mahler Nieuws. Ook wordt de zorgelijke situatie rondom het NMI besproken. De gevolgen van het inkrimpen van het NMI voor de collectie van de GMSN zijn op dit moment onduidelijk. De Mahlerdagen van 29 mei en 1 juni worden geëvalueerd. De Stichting Rondom Mahler is opgeheven. De middelen worden toegevoegd aan die van de GMSN en zijn geoormerkt voor bepaalde projecten. Er wordt gediscussieerd over het concept beleidsplan.


Op 21 september is er wederom gesproken over de redactie en het Mahler Nieuws. Uitgebreid is er gebrainstormd over het concept beleidsplan.


 


 


Rijswijk, 11 april 2013


Louis Ekstein


(secretaris)


 


 
Meldt u aan als donateur
Wilt u donateur worden van de GMSN?
Vul dan het inschrijfformulier in dat u vindt op de volgende pagina.

inschrijfform
 
Concertagenda
Werk
Vierde symfonie
Plaats
Amsterdam
Zaal
Concertgebouw
Dirigent
179
Orkest
Radio Filharmonisch Orkest
Datum
21-11-2020
21.11
Werk
Eerste symfonie
Plaats
Utrecht
Zaal
Tivoli Vredenburg
Dirigent
223
Orkest
Radio Filharmonisch Orkest
Datum
12-03-2021
12.03
 

 

Copyright © 2002-2020. Gustav Mahler Stichting Nederland
Hoofdpagina | Sitemap | Contact